Områdebestyrelsesmøde d. 8. sept. 2010


DANSK POLITIHUNDEFORENING
OMRÅDE 6 

Referat af områdebestyrelsesmøde, afholdt den 8. september 2010 kl. 1930 i Tåstrup Kulturcenter.

Tilstede var områdeledelsen fra hhv. sektion 1 og 2 samt alle afdelinger. Kassereren havde meldt afbud.

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra seneste møde – 110210.

2.     Tilføjelser/ændringer til dagsordenen.

3.     Meddelelser fra områdelederne.

4.     Meddelelser fra områdekassereren.

5.     Præmier til DM 2010 i Dronninglund.

6.     3-3-3-konkurrencen – forslag til gennemførelse år 2011 fremlægges af udvalg nedsat af formændene.

7.     Områdets hjemmeside.

8.     Områdets uddannelsestilbud, status/mål for hhv. a) instruktøruddannelsen b) figurantuddannelserne og c) dommeruddannelserne.

9.     Dommermøde 2011, a) dato og b) sted.

10.   Gennemførelse af 3-3-3-konkurrencen 2011, a) datoer og b) arrangører.

11.   Oprykningskonkurrencerne 2011, den 16. og 17. april a) arrangører b) tilrettelæggere og c) overdommere.

12.   Unghundekonkurrence 1-2011, a) dato, b) arrangør, c) tilrettelægger og d) overdommer.

13.   Ordinært områdemøde, a) dato og b) sted.

 Næste områdebestyrelsesmøde, a) dato og b) sted.

Ad 1:

Referatet enstemmigt godkendt.

 

Ad 2:

Ingen tilføjelser/ændringer.

 

Ad 3:

Sektion 1 takkede – igen – for sektion 2’s velvillige bestand til afvikling af sektion 1’s udtagelseskonkurrence til DM 2010.  Orienterede endvidere om et nyt tiltag, hvor sektion 1 selv afholder figurantuddannelse. Dette efter aftale med hovedbestyrelsen og arbejdsudvalgene, sektion 1 og 2 og foregår efter bestemmelserne. Første gang er fredag den 10. september 2010.

Sektion 1 har 1 kriminalhund og 1 vinderhund med til DM. Endvidere 1 dommer.

Sektion 2 gennemgik årets udtagelseskonkurrencer. Der var god tilfredshed med begge arrangementer samt dommere og figuranter. Følgende antal udtagelser:

Vinderklassen                 2 HF            2 figuranter

Kriminalklassen              2 HF             2 figuranter

Patruljeklassen               2 HF             0 figuranter

Opfordrede i øvrigt til at afdelingerne finder emner til dommeroprykning, da der er et vist pres på dem der er dommer i alle klasser, hvilket bla. kræves for at kunne være overdommer.

Oplyste yderligere der pt. har været 10 kåringer i år. Dette er et lavt tal!

 

 

Ad 4:

På kassererens vegne fremlagde Bjørn Høyer en halvårs-status. Der er ikke væsentlige afvigelser fra budgettet, dog oplyste han, at grundet det lave antal deltagere i årets udtagelser til områdefinalen, var der et underskud der, idet de grundlæggende udgifter jo var de samme.

Medlemstallet pr. 010410 var 307 – en lille fremgang på 9.

 

Ad 5:

Enighed om det sædvanlige antal – 3.

 

Ad 6:

Arbejdsgruppens forslag omdelt og Sten Holst argumenterede på gruppens vegne for det. Der var en god debat om antallet af hunde i finalen samt om fænomenet ”puljehunde”. Med hensyn til antal blev det bestemt, at hver sektion stiller med 2 hunde i hver klasse til finalen. Ligeledes enighed om, at det ikke er en ønskværdig situation, men at det nok er det mest realistiske. Forslaget blev vedtaget i sin form og udvalget arbejder videre med de sidste justeringer. Keld mailer forslaget rundt til afdelingerne, så det kan komme bredt ud.

 

Ad 7:

Der foregår pt. et godt arbejde, der er langt fremme. Christian Mønster står for projektet, der bla. vil indeholde alle vores aktiviteter og tilmelding til disse. Mht. navne vil der kun være på områdeledelsen og derudover henvisning til klubbernes hjemmesider.

Stor tilfredshed med dette og arbejdet forsætter med områdebestyrelsens tilsagn. Der forventes snarlig iværksættelse.

 

Ad 8:

De fungerende øvelse 11-figuranter var til vedligeholdelses-træning den 20. juni.

Der er 5 nye på vej, og de kommer til den første uddannelse 23. oktober kl. 0900 i Skovbos klubhus.

Der vil komme et nyt hold for de ”almindelige” figuranter – øvelse 7-10 - til efteråret. Afdelingsvis tilmelding til vores figurantinstruktør Jan Lindgaard.

Vedr. instruktøruddannelsen vil arbejdsudvalget afholde kurset her i området den 09. oktober kl. 0830. Hver afdeling kan tilmelde 2. Kurset afholdes i Tåstrup Afdelings klubhus og seneste tilmelding er den 28. september til Keld.

Vedr. nye dommere bedes hver afdeling lægge hovederne i blød og finde nye emner. Tilmelding senest 01. oktober til Keld.

 

Ad. 9:

Næste dommermøde afholdes den 05. februar 2011 v. Frederiksværk afdeling. Nærmere tilgår om lokalitet.

 

Ad. 10:

Del 1 afholdes den 13-03-11 i Frederiksværk.

Del 2 afholdes den 20-03-11 i Tåstrup.

Finalen afholdes den 10-04-11 på Politihundeskolen.

 

Ad. 11:

Oprykningskonkurrence fra Kriminalklassen afholdes den 16-04-11 i Skovbo.

Oprykningskonkurrence fra Patruljeklassen afholdes 17-04-11 i Tåstrup.

De arrangerende afdelinger vil blive tilskrevet mht. hvem der bliver tilrettelægger og hvilke frister der gælder.

Overdommere til Område 5 bliver i Kriminalklassen: Erik Christensen og Bo Clausen.

Overdommere til Område 5 bliver i Patruljeklassen: Bjørn Høyer og Flemming Christensen.

 

Ad. 12:

Unghunde 1 2011 bliver den 03-04-11 i Skovbo Afdeling v. Michael Andersen.

Sidste tilmelding er 03-03-11.

Overdommer er Jan Lindgaard.

 Ad. 13:

Vil blive afholdt 09-03-11 kl. 1930 i Tåstrup Kulturcenter.

Ad. 14:

Vil blive afholdt 23-02-11 kl. 1930 i Tåstrup Kulturcenter.

Det blev yderligere aftalt, at mødet om foråret fremover vil blive afholdt på onsdage mens mødet om efteråret vil blive afholdt på torsdage.

----------------------

Herpå lidt debat uden for dagsordenen.

Rikke spurgte hvorfor der kun var udpeget 1 overdommer til Unghunde 2, når den skulle afholdes 2 steder. Efter en rundtælling viste det sig at være nok med en afdeling som arrangør. Skovbo afholder Unghunde 2 2010.09.14

Frank Hannibal havde et indlæg omkring, at nogle hundeførere især går til konkurrencer af holdt i egen afdeling. Efter debat blev konklusionen, at vi ikke kan regulere, hvor hundeførerne vælger at stille op.

Frank Hannibal foreslog, at man etablerede en ”føl-ordning” med hensyn til at arrangere konkurrencer, så flere afdelinger kunne være med der. Efter en god debat – bla. omkring at de pgl. afdelinger grundlæggende skulle have nogle, der var egnet – fik forslaget stor tilslutning. De aktuelle afdelinger skal selv finde emner til forårets konkurrencer og tale med de arrangerende afdelinger.

Roskilde Afdeling oplyste, at de endelig har fået nyt klubhus og at de nu har kunne starte et lydighedshold op. Fra forsamlingen ønskes god vind.

Slutteligt en debat om tilskueres mulighed for at kunne følge med i div. konkurrencer. Der blev fremlagt ønske om, at der til alle konkurrencer blev lagt materiale med tidsplan og kørselsvejledning, så tilskuere kan se de hunde de ønsker. Stor tilslutning til dette og opfordringer hermed givet videre.

 

 

Herpå udråbte forsamlingen et leve for Dansk Politihundeforening, Område 6. 

For referat
Jan Verner Larsen

 

 


<< Tilbage