Områdebestyrelsesmøde d. 23. feb. 2011


Dansk Politihundeforening
Område 6

Referat af ordinært områdebestyrelsesmøde, afholdt den 23. februar 2011 kl. 1930 i Tåstrup Kulturcenter.

Alle 7 afdelinger i området var repræsenteret ligesom områdeledelsen fra begge sektioner var fuldt tilstede.

Keld Andersen bød velkommen og gennemgik den udsendte dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Tilføjelser/ændringer til dagsordenen.
3. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Valg af områdekasserer. Anette Fejsø modtager genvalg.
5. Øvrige valg til områdekassen.
6. Meddelelser fra områdelederne.
7. Oprykningskonkurrencerne 2011 - tilmeldingsfrist.
8. Repræsentantskabsmødet den 5. marts 2011.
9. Områdemesterskaberne/3-3-3-konkurrencen 2011
10. Fordeling af udtagelseskonkurrencerne 2011.                       
    a) patruljeklassen - forventet antal - arr. afdeling/er - tilrettelægger/e   
    b) krim. Klassen - forventet antal - arr. afdeling/er - tilrettelægger/e              
    c) vinderklassen - forventet antal - arr. afdeling/er - tilrettelægger/e
11. Overdommere til udtagelseskonkurrencerne: P 2 stk. K 2 stk. V 1 stk.
12. U-2 2011, arr. afdeling, tilrettelægger, overdommer
13. Dato for næste områdebestyrelsesmøde.

Ad. 1 :
Referatet godkendt.

Ad. 2:
Ingen tilføjelser eller ændringer til dagsordenen.

Ad 3:
Områdekassereren Anette Fejsø uddelte det reviderede regnskab hvorpå hun gennemgik de forskellige konti. Herefter var der ikke nogen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

Ad. 4:
Anette Fejsø genvalgt med stort bifald.

Ad. 5:
Kasserersuppleant Bjørn Høyer genvalgt.
Som revisorer blev Ivan Dølby, sektion 1 og Tine Mebel, sektion 2, genvalgt.
Keld Andersen gjorde opmærksom på, at der ikke er nogen skriftlige regler for disse valg, hvorfor det blev aftalt, at kassereren skulle komme med et oplæg til skriftlige regler på dette område. Disse forslag fremlægges til næste områdebestyrelsesmøde.

Ad. 6:
Sektion 1 - Jan Verner Larsen - omtalte kort det netop afholdte møde i Randers den 15. februar 2011, hvor foreningens formand Bent Preben, Jørgen Weinkouff, Bjarke Knudsen, Frank Hougesen og undertegnede var tilstede for at drøfte situationen i sektion 1 og herunder mulighederne for et større phf-engagement blandt politiets hundeførere.
Sektion 2 - Keld Andersen - havde flere punkter:
Oplyste at område 6 i 2010 havde fremstillet 26 hunde til kåring. 8 var dumpet, men efterflg. var 3 genfremstillet og havde her bestået. Vi må erkende at tallet for kåret hunde ligger i underkanten af vores ambitionsniveau.
Vedr. den tidligere omtalte hjemmeside for område 6, havde Keld fået aftaler med først en person og siden en anden, der begge havde tilkendegivet at ville stå for projektet. Begge var imidlertid sprunget fra, og Keld efterlyste nu kompetente emner. Klaus Buddig - Københavns Afdeling - tilkendegav interesse og han og Keld fortsætter.
Vedr. overdommer til oprykningskonkurrencerne på Bornholm blev det i år Severin Finderup. Vi ønsker god tur.
Som repræsentanter for sektion 2 som medarrangør af Områdemesterskabet, blev Tove Leth - Helsingør Afdeling og Hanne Sandvad - Birkerød Afdeling - valgt. Sektion 1 er her repræsenteret ved Jan Verner Larsen.
Med hensyn til funktionen som områdeinstruktør er stillingen fortsat ledig. Området er inviteret til Sandbjergseminariet, hvor et af emnerne er denne uddannelse. Området søger emner - tilmeldingsfrist er allerede 25-02-11.
På given foranledning redegjorde Keld i hovedtræk for denne funktion. Der var fra forsamlingen ønske om længere frist. Keld var enig, men både han og jeg har først modtaget brevet for ca. 1 uge siden.
Keld oplyste at der pt. er 5 nye øvelse 11-figuranter under uddannelse. Oplyste i øvrigt at de generelle krav for at komme i betragtning som figurant er, at den pgl. er rimelig velfunderet som hundefører og mindst har haft 1 kåret hund.

Ad. 7:
Til både patruljeklassens og kriminalklassens oprykning er sidste tilmelding mandag den 04-04-11.
De generelle tilmeldingsfrister blev debatteret og det blev aftalt, at det fremover vil være  3 uger før konkurrencen til egen afdeling og herpå 2 uger til arrangerende afdeling samt områdelederen og betaling til kassereren.

Ad. 8:
Keld gennemgik de forslag der er udsendt og vil blive fremlagt til repræsentantskabsmødet den 5. marts 2011 i Vissenbjerg. Han ønskede forsamlingens holdning til de respektive forslag.
Forslaget vedr. bannerreklamer: ja.
Den grønne bog: nej - herunder en konstruktiv snak om andre muligheder, herunder hvis muligt ændringsforslag til A-5 format idet tilgangen her er større.
Dommersedler: ja.
Ændringer i øvelse 2: nej.
Ændringer i øvelse 11: nej.

Ad. 9:
Steen Holst fremlagde som repræsentant for udvalget resultatet af arbejdet. Den grundlæggende anskuelse har været, at vi som konkurrenceforening skal forsøge at få så mange som muligt i konkurrence med deres hund, hvilket blev bakket op af forsamlingen.
Herpå en snak om forholdet mellem den individuelle del af konkurrencen kontra holdkonkurrencen. Herunder fremlagde jeg den holdning, at det er vigtigt for sektion 1 at fastholde, at konkurrencen grundlæggende er en konkurrence mellem sektion 1 og 2 og at det individuelle ikke må overskygges af holdkonkurrencen.
Det blev aftalt, at hver lokalafdeling foretager tilmelding i prioritereret rækkefølge i hver klasse. Skulle nogen lokalafdelinger ikke tilmelde fuldt hold - og der således bliver pladser i overskud - vil områdelederen i sektion 2 foretage fordeling af disse pladser. Resultatet for den hundefører, der er "blevet fordelt" tæller ikke med i holdkonkurrencen.
Sidste tilmelding i år er den 07-03-11.

Ad. 10:
  Forventet antal afd.  Tilrettelægger
Patruljekl. 17  Fr. værk  ikke oplyst pt.
Krim. Kl. 11  Tåstrup  Inge og Frank
Vinderkl. 8  Skovbo  Bjørn og Steen

Ad. 11:
Patruljeklassen : Bo Clausen/Roskilde og Steen Holst/Skovbo
Kriminalklassen : Torben Jensen/Fr. værk og en pt. ukendt fra Tåstrup
Vinderklassen : Jens Bjerre/Fr. værk

Ad. 12:
Frederiksværk afdeling v. Mette Lindegaard arrangerer.
Bjørn Høyer/Skovbo fungerer som overdommer.

Ad. 13:
Næste ordinære områdemøde fastsat til torsdag den 8. september 2011 kl. 1900. Nitten nul nul.
Herefter blev der rejst en spørgsmål om lokalafdelingernes adgang til skovområder og evt. muligheden for mere centralt at lave tiltag i forbedrende retning.
Selv om situationen på ingen måde er optimal, ligger vi ok i forhold til visse andre områder i landet. Det er vurderingen at risikoen for at en henvendelse vil give bagslag er for stor. Opfordringen er, at lokalafdelingerne finder den rigtige mand i skoven og forklarer, hvad vi står for og på den måde forsøger at lave en god kontakt.

Mødet sluttet i god ro og orden.

For referat
Jan Verner Larsen

 


<< Tilbage