Formandsmøde Område 6 den 3. maj 2010


 

Aftale m.v. referat

 

Til stede: Områdeledelse og suppleant. Områdeleder-1. Formændene. Figurantinstruktøren.

Afbud: Områdeinstruktørerne (begge ophørt).

 

Meddelelser:

 

Øvelse 11-instruktør Fuzzy Mohr indkalder til kursus den 20. juni, kl. 0900 i Skovbo. Formændene bedes opfordre lokale instruktører til at deltage.

 

Områdeinstruktørerne Frank Hannibal og Torben Jensen har meddelt, at de stopper. Manglende tid og manglende aktivitet angives som årsag.

 

Dommerinstruktør Søren Bjeverskov har meddelt, at han stopper med udgangen af 2010. Han anbefaler Mette Lindegaard, som sin afløser.

 

Præsentation af afdelingerne:

 

 

 

 

Områdeinstruktører/kurser:

 

Instruktører:

På baggrund af de 2 områdeinstruktørers fratrædelse diskuteredes instruktør-ordningen. Bortset fra en formand, var der generelt ukendskab til ordningen, dens mål og dens midler. Mere åbenhed også m.h.t. undervisnings pensum og materiale blev ønsket.

 

Det formodes, at der er behov for at uddanne instruktører til afdelingerne ca. 1 gang om året. Om dette skal ske ved en områdeinstruktør eller andre må afgøres af de (AU) som uddanner disse.

Det aftaltes, at OL (områdelederen) søger arrangeret et kursus i området i oktober måned dette år, gerne den 9.

 

Øvelse-11 figurantinstruktør:

Områdeledelse og formænd var ikke bekendt med, at Fuzzy Mohr fungerede som områdeinstruktør for øvelse 11-fig. Han hilstes velkommen, og det besluttedes at støtte ham i opgaven.

Flere afdelinger ønskede at få uddannet øvelse 11-fig. Det besluttedes, at OL vil søge at få Fuzzy til at tage dem med på det annoncerede kursus den 20. juni. Tilmelding af disse til OL, der sender videre til Fuzzy.

 

Figurantinstruktører:

Jan Lindgaard fungerer som instruktør for følgende afd.: BIR, FVÆ, HEL, KBH, RSK. Torben Nielsen for SKO og Erik Holck for TÅS.

 

Konkurrencesamarbejde:

 

Enighed om, at konkurrencesamarbejdet m.h.t. officielle konkurrencer fungerede tilfredsstillende. Dommer/figurant tilmeldinger kan forbedres.

Det opfattelsen, at skønt den tidligere indførte ordning med, at alle afdelinger til hver officielle konkurrence sender 2 dommere og 1 figurant er optimal, så er den svær at få til at fungere i afdelinger med meget få dommere.

 

Det aftaltes, at der skulle søges større fleksibilitet i tilmeldingen af dommere og figurenter, således at afdelingerne tilmelder dommere og figurenter i forhold til, hvor mange hunde man tilmelder. Der aftaltes ingen tal, men alle er bekendt med, at der kræves lige så mange dommere og figuranter, som hunde/førere.

 

Det aftaltes også, at afdelingerne, til konkurrencer i K og V-kl.,  ikke uden aftale måtte tilmelde dommere, der ikke var godkendt til at dømme i alle klasser.

 

Det er tilrettelæggeren, som er ansvarlig for, at dommer/figuranttilmeldinger er tilstrækkelige. Opstår der problemer i forbindelse hermed inddrages OL.

Det er tilrettelæggeren, som er ansvarlig for at eventuelle overskydende dommere/figuranter afmeldes.

 

 

Der nedsattes et udvalg bestående af Steen Holst-Christensen, Hanne Sandved og Jan Lindgaard til at udarbejde 2 – 3 forsalg til revidering af 3-3-3 konkurrencen. Det blev fastslået, at hovedformålet var en udtagelse af hunde til finalen med sektion 1. Der bør kunne indgå et holdmesterskab – gerne med deltagelse af hunde/førere fra sek. 1.

Forslagene forventes færdige primo august til forelæggelse lokalt inden fremlæggelsen til eventuel vedtagelse på områdebestyrelsesmødet i september.

 

Kåringer:

Alle afdelinger har kåringshunde. Der træner nu ca. 48 hunde til kåring (se under præsentationen). Målet er, at mindst halvdelen skal kåres i 2010.

KBH og RSK afdelinger har besvær med den nødvendige øvelse-11 figuranttræning. Det aftaltes, at hunde/førere kunne modtage denne træning i BIR og FVÆ afdelinger. Detaljer aftales lokalt.

Afdelingerne opfordres til at styrke kåringstræningen ved samarbejde. Det kan f.x. ske ved at invitere nabo-afd.s kåringshunde til en uformel ”konkurrence”/træningsaften.

Kåringstræningen har meget høj prioritet for området. Formændene bør gennem bestyrelsesarbejdet betone dette.

 

Medlemspolitik:

Samtlige afdelinger søger medlemstilgang bl.a. ved at have lydighedshold. Det er indtrykket, at man gerne vil have nye medlemmer, men at det er svært, særligt at få yngre medlemmer. Lydighedshold kan give nye medlemmer. Nye medlemmer er ressourcekrævende, men rigtigt ”integrerede” bliver de hurtigt selv en ressource. En medlemstilgang for hele området skønnes nødvendig og bør prioriteres højt i afdelingerne. Egentlige aftaler herom blev ikke truffet.

 

Hjemmeside:

Det aftaltes, at området ville have en hjemmeside. Det vil lette kommunikationen i området betydeligt. Projektet er påbegyndt, men strandede p.g.a. uenighed om indhold, særligt identitets oplysninger.

Det aftaltes, at hjemmesiden måtte indeholde navn, adresse, telefonnummer, e-mail adr. m.v. for de, som er valgt i områdeledelsen og andre med et områdedækkende hverv (Dommerlister og figurantlister medtages ikke). Noget om områdets aktiviteter. Resultater. Meddelelser fra områdelederne. Mødereferater. Direkte tilmelding til officielle konkurrencer. Div. Links. Enighed om at starte op, og så tilføje emner, som skønnes nødvendige.

Afdelingerne spurgt om der var emner til en web-master. Steen Holst Christensen kontakter Skovbo-medlem Palle Jørgensen, der menes at have indsigt i den slags, for et overslag i muligheder og en tidshorisont.

 

Keld A.

 

PS: Aftaler, som vil ende i en egentlig områdebeslutning bliver forelagt på områdebestyrelsesmødet i september.


<< Tilbage