Rererat Områdemøde 07-03-2012


Dansk Politihundeforening - Område møde 6

Ordinært Områdemøde onsdag den 07-03-2012 kl. 19.00

afholdt i Tåstrup Kulturcenter

De 22 fremmødte medlemmer repræsenterede alle 7 lokalafdelinger.

Dagsorden iht vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Områdelederen aflægger beretning
  4. Valg af Områdeleder

Områderepræsentant (ikke på valg)

Suppleant

  1. Eventuelt

Ad 1.

Bjørn Høyer blev valgt som dirigent.

Ad 2.

Ikke valgt

Ad 3.

Keld Andersens fulde beretning:

Jeg vil indlede min beretning med medlemstallene. Dernæst en hurtig gennemgang af det faktiske, nemlig de begivenheder, som området har været ansvarlig for. Nogle er givet gennem vore vedtægter, andre har vi selv fundet på i området, og til slut lidt om fremtiden i område 6.

Vi er 7 afdelinger i området, og det håber jeg vi bliver ved med at være, men mere om det senere. Der er p.t. ca. 372 medlemmer i området mod ca. 343 i 2010. Tilsyneladende en lille, men meget velkommen fremgang.

Den 5/2 deltog 35 af områdets dommere i det årlige dommervedligeholdelseskursus, på Politihundeskolen, FRÆ afd. stod for arrangementet.

Ved repræsentantskabsmødet i marts fik området et nyt HovedBestyrelsesmedlem idet Steen Holst-Christensen blev indvalgt i foreningens HB.

OM blev i 2011 afholdt med 2 semifinaler i h.h.v. FRÆ og TÅS. Der kunne deltage 1 hund fra hver afdeling i hver af de 3 klasser eller i alt pr. semifinale 21 hunde. Der deltog imidlertid kun 15 i hver semifinale, eller i alt 30 hunde. Der er næsten fyldt op i K-klassen, medens det kniber i U og P kl.

OM for hold blev vundet af SKO foran TÅS og FVÆ, der var de eneste afd. der kunne stille fuldt hold.

Finalen den 10/4 der blev afholdt på politihundeskolen stod sek. 1 ved Jan Verner Larsen for, med hjælp fra Hanne Sandvad og Tove Leth. Sektion 2 vandt alle 3 individuelle OM.

Den 2/4 deltog 28 af områdets instruktører m.fl. i et seminar i TÅS. Seminaret var om hundens næse med dyrlæge Bille Ruwald som foredragsholder.

Dagen efter, den 3/4 blev U-1-2011 afholdt i SKO. Der var 17 deltagere. Det gav 5 nye patruljehunde og 3 halve oprykninger.

Oprykningskonkurrencerne var i 2011 henlagt til h.h.v. SKO og TÅS. Der var 8 deltager i K-kl. Det blev til 2 hele og 4 halve oprykninger til V-kl.

Der var 7 deltagere i P-kl., og her blev det til 2 hele og 2 halve oprykninger til K-kl.

Udtagelseskonkurrencerne 2011 afholdtes h.h.v. Den 28/8 og den 4/9.

V-udt. i SKO med 7 deltagere. 2 blev udtaget til DM.

K-udt. I TÅS med 6 delt. Det gav 2 hele og 4 halve oprykninger. 3 blev udtaget til DM.

P-udt. I FVÆ med 11 delt. Det blev 1 hel og 7 halve oprykninger. 3 blev udtaget til DM.

Det var en flot udtagelse for område 6 sek. 2 med i alt 8 DM-deltagere.

Dommerinstruktørerne Torben Nielsen og Jan Lindgaard har i 2011 uddannet og den 9/4 fået godkendt 6 nye dommere.

Den 12/5 var der dommeroprykningsprøve, hvor 4 dommere fra området var indstillede. De 3 blev godkendt som dommere i alle klasser.

Årets sidste officielle konkurrence U-2 blev afholdt af FVÆ med 26 deltagere. Der blev opnået 13 hele og 4 halve oprykninger.

Kåringerne i 2011. Der blev fremstillet 33 hunde til kåring i området. 8 dumpede. Tallet er ikke helt tilfredsstillende, dumpeprocenten er dog den 2. laveste.

Området har fået sin hjemmeside i gang. Der er uddannet operatører fra hver afdeling. Der kan holde siden opdateret. I den forbindelse en stor tak til Klaus Buddig fra KBH, der har fået siden oprettet og har undervist operatørerne.

Brug nu siden. Er der ønsker om optimering af siden så skriv. Det er måske ganske enkelt.

M.h.t fremtiden, så er der vel grund til lidt optimisme, en lille medlemsfremgang og, synes det, god aktivitet i afdelingerne. Der er en del kåringer på vej.

Desværre har vi i området nogle afdelinger, som af den ene eller anden grund p.t. har det svært.

En af disse, Roskilde afd., har endda været lukningstruet. Der er kommet nye kræfter til, og vi ønsker dem meget held med projektet om at få afdelingen ”på landkortet” igen.

Det har vist sig vanskeligt at hjælpe disse afdelinger. En tilstrækkelig brugbar model hertil efterlyses.

Vi råder nu over 4 nyuddannede instruktører. Vi håber, at bl.a. de kan hjælpe de trængte afdelinger i gang med arbejdet.

Der er afdelinger, som ikke råder over kårede hunde. Det er et problem, og måske kan hjælp til at få ændret dette, være med til at få afdelingerne i gang igen. Det er måske den vej vi skal, for at få hentet afdelingerne i gang igen.

Der har allerede været et arrangement for kåringshunde, og der er i kommende periode planlagt yderligere 2.

Vi håber, det kan bringe inspiration og motivation til arbejdet hos disse.

Om lidt skal der være valg til områdelederposten, medens repræsentanten ikke er på valg.

Jeg sagde til områdebestyrelsen for nogle uger siden, at jeg er villig til at påtage mig hvervet i endnu en periode. Den vil i givet fald så blive den sidste, og hvis nogen vil det anderledes, så stiller jeg gerne mit mandat til rådighed. Det bliver ikke noget kampvalg.

Også repræsentanten har stillet sit mandat til rådighed, hvis et medlem med intentioner om at gå ind i foreningsarbejdet på områdeplan viser sig. Det er indlysende, at det ville være ønskeligt.

Afslutningsvis en stor og velment tak til alle i området, som har ydet en indsats for området i året der gik.

Områdelederen beretning blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4.

Områdeleder Keld Andersen enstemmig valgt.

Områderepræsentant suppleant Rikke Frederiksen enstemmig valgt.

Ad 5.

Appel fra Rikke Frederiksen om at tilmeldingsfristen til konkurrencer på 2 uger skal overholdes af hensyn til tilrettelæggelsen.

Referent: Anette Fejsø, Områdekasserer


<< Tilbage