06-03-2013 skal slettes


Dansk Politihundeforening - Område møde 6

Ordinært Områdemøde onsdag den 06-03-2013 kl. 19.00

afholdt i Tåstrup Kulturcenter

De 25 fremmødte medlemmer repræsenterede 5 lokalafdelinger.

Roskilde og Helsingør var ikke repræsenteret.

Dagsorden iht vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Områdelederen aflægger beretning
  4. Valg af Områdeleder (ikke på valg)

Områderepræsentant

Suppleant

  1. Eventuelt

Ad 1.

Bjørn Høyer blev valgt som dirigent.

Ad 2.

Michael Andersen valgt.

Ad 3.

Keld Andersens fulde beretning:

Velkommen til alle fremmødte og tak fordi I kom.

Det er et stort område vi repræsenterer, ikke det største og heller ikke det næststørste, men nummer 3 med i alt ca. 272 medlemmer.

De af jer, som var til stede ved det seneste områdemøde vil huske, at sidste år var det samme tal der blev nævnt. Tallet er fra vort medlemskartotek, så det burde være til at stole på.

Vi er stadig 7 afdelinger, og det synes jeg stadig er passende.

For at lave et check, vil jeg også gennemgå medlemstallene for hver enkelt afdeling, så kan vi se om alt stemmer. Hvis der sidder nogen som mener, at tallene ikke stemmer, så lad os høre det.

Tallene fra afdelingerne er ifølge medlemskartoteket således:

BIR: 27

FVÆ: 41

HEL: 40

KBH: 62

RSK: 19

SKO: 113

TÅS: 70

Jeg finder det tilfredsstillende, at vi har holdt medlemstallet, selv om en stigning ville have været meget velkommen.

Vi ved, at nogle afdelinger kæmper en virkelig hård kamp for at finde fodfæste i foreningen og i programmet igen. Der er tale om gamle, yderst velrenommerede afdelinger, som af den ene eller anden grund p.t. er lidt ”nede”.

Det er vanskeligt at pege på nogen speciel anledning eller grund til det, men det er et faktum, at det er sket.

Når en afdeling mangler uddannede dommere, kårede hunde og instruktører med kendskab til og indføling i vort program, så er det åbenlyst for enhver kampen om at komme op igen er lang og snørklet.

Jeg er imponeret over de anstrengelser, der gøres i de berørte afdelinger og vi kan også se, at det går fremad og vi glæder os til at se alle afdelinger repræsenteret i vore arrangementer på områdeplan og ikke mindst i konkurrencerne.

Jeg håber, at I vil være i stand til at holde vort foreningskoncept og at I vil få det samme forhold til vort helt unikke brugshundeprogram, som jeres forgængere i afdelingerne havde.

Kom ud og deltag, gerne som figuranter, det lærer man meget af. Jeg føler mig også sikker på, at skulle I få lyst til den oplevelse at arrangere en områdeaktivitet, så kan der ydes den nødvendige støtte og hjælp fra området.

Det ville være en stor oplevelse også for vi andre.

Jeg vil nu nævne vore områdearrangementer i kronologisk rækkefølge så I kan danne jer et indtryk af aktivitetsniveauet i området.

Den 28.+27. januar blev der afholdt træningsweek-end for ukårede hunde i København afdeling. Et initiativ, som var sat i søen for at støtte afdelinger med behov for instruktørhjælp. Det blev en succes, hvor 43 hunde og førere havde tilmeldt sig. Der var skaffet gode arealer, og mange kompetente instruktører stillede op. Her var Tåstrup afdeling stærkt repræsenteret, men også fra FVÆ og SKO deltog. En meget stor tak til København afdeling for arrangementet.

Det var bestemt, at succesen skulle følges op med 2 træningsdage i efteråret, men her udeblev sucessen. Måske fordi hypen omkring disse arrangementer ikke var så omfattende som om det første.

Ved træningsdagen i Skovbo afdeling den 21 oktober var blot tilmeldt 6 hunde og førere, som kom fra TÅS, SKO og BIR. Hvad skete der ? Hvor blev alle hundeførerne fra de andre afdelinger af?

Dette svage fremmøde medførte, at den sidste træningsdag, som skulle have været afholdt den 2. december, blev aflyst.

Den 4 februar afholdtes med BIR som arrangør det årlige dommer- vedligeholdelses kursus. Af områdets 56 dommere deltog 31 i kurset. Det vil jeg betegne som et pænt fremmøde.

Som nævnt havde vi i 2012 56 godkendte dommere, heraf var 36 godkendt i alle klasser.

I forbifarten kan jeg her nævne, at områdets dommer uddannere er Jan Lindgaard og Torben Nielsen. Der er ikke dommerhold i sæsonen 2012/2013, men vi fik den 29. maj en ny dommer i alle klasser, idet Jens Andreasen fra SKO bestod prøven.

Året 2012s områdemesterskaber blev skudt i gang med første semifinale i FVÆ den 11. marts. Konkurrencen var tilrettelagt af Rikke Frederiksen og der deltog 4 unghunde, 4 patruljehunde og 4 kriminal-vinderhunde.

Anden semifinale blev afholdt den 18 marts af Tåstrup afdeling med Rune Bay Rasmussen og Erik Christiansen som tilrettelæggere. Her deltog 5 unghunde, 4 patruljehunde og 7 kriminal-vinderhunde.

Dermed var sektion 2.s hold til finalen mod sektion 1 fundet. Det blev Linda Kristensen SKO og Claus Pripp, TÅS med h.h.v. Degns Quincy og Sund Hund Yankee i u-kl. Camille Byskov, TÅS og Steen Holst-Christensen, SKO med Sund Hund Yang og Amagers Unni i P-kl og Jan Jensen TÅS og Frank Hannibal, TÅS med Sund Hund Koda og Sund Hund Watson i k-v-kl.

Holdmesterskabet blev vundet af Tåstrup afd. med 1194,0 p med SKO på andenpladsen med 1156,7 p og FVÆ på 3.-pladsen med 1105,0 p.

Søndag den 25. marts var det så blevet tid til U-1. Den afholdtes i SKO med Bjørn Høyer og Johnny Larsen som tilrettelæggere. Der deltog 26 hunde og førere. Det blev til 2 hele og 6 halve oprykninger på dagen.

Finalen blev afholdt på Kildegården den 15. april med Jan Verner fra sektion 1 og Hanne Sandvad, BIR og Klaus Buddik, KBH som tilrettelæggere.

Områdemestre blev:

U-kl. Claus Stripp/ sund Hund Yankee,TÅS

P-kl. Steen Holst-Christensen/ Amagers Unni, SKO

K-V.kl. Jan Jensen/ Sund Hund Koda, TÅS.

Oprykningskonkurrencerne blev afhold weekenden den 28.+29. april af Helsingør og Skovbo afd.

K-klassen med Erling Jensen som tilrettelægger havde deltagelse af 7 hunde og førere. Der blev opnået 2 halve oprykninger på dagen.

I P-klassen med Jens Andreasen som tilrettelægger deltog 13 hunde og førere. Der blev opnået 2 hele og 2 halve oprykninger på dagen. Der deltog 12 dommere og 10 figuranter.

Det er rart at kunne meddele, at et forslag om at afskaffe oprykningen pr. 1/7 blev nedstemt på repræsentantskabet lørdag den 2/3. Vi har altså stadig muligheden for oprykning 2 gange om året.

Udtagelseskonkurrencerne 2012 var lagt i hænderne på BIR og TÅS.

Den 26. august var der i BIR udtagelse i K-kl. Tilrettelæggere var Hanne Sandvad og Lars Rishøj. Der var 9 hunde og førere til start.

TÅS stod for vinderudtagelsen med Erik Holck som tilrettelægger. Her var der 7 deltagere.

TÅS med Jan Jensen og Frank Hannibal stod også for P-udtagelsen den 2. september. Der var 13 deltagere.

Resultatet af udtagelserne blev for sektion 2.s vedkommende 9 DM deltagere. Det er bare flot. I den sammenhæng skal dog nævnes, at vi fik nogle pladser forærende af sektion 1.

DM, som blev afholdt i dagene fra den 28. til den 30. september, var lagt i hænderne på SKO afdeling. Der var deltagelse af 10 hunde og førere fra området, heraf 9 fra sektion 2. Vi kan i området godt være tilfredse med DM 2012.

Den 4. november kunne vi så slutte konkurrencesæsonen af med U-2 i FVÆ, endnu engang fremragende tilrettelagt af Martin Aaskilde. Der deltog 29 hunde og førere, og området fik ved den lejlighed 10 nye patruljehunde.

Det betyder, at der i 2012 har været 146 starter i officielle konkurrencer af områdets hunde og førere. En pæn fremgang i forhold til 2011, hvor tallet var 126.

Områdets afdelinger fremstillede i 2012 32 hunde til kåring. 18 bestod. Det er en dumpeprocent på 43,7. Den er for høj. Vær mere omhyggelige med prøvekåringer.

På landsplan fremstilledes 151 hunde. På landsplan er dumpeprocenten på 36,4. Den skal vi under i 2013.

Vor hjemmeside har ikke fungeret godt nok i 2012. Ved opstarten blev der uddannet en ”hjemmesideansvarlig” fra hver afdeling. Det var tanken at den afdeling, der rådede over data, selv skulle tilføre hjemmesiden dem. Det er ikke kommet til at fungere, og ved områdebestyrelsesmødet den 27/2 d.å. blev konceptet ændret derhen, at Karin Hansen påtog sig at opdatere resultater, således at siden altid er ajour hermed. Det betyder, at Karin skal have hovedlisterne tilsendt. Vi takker Karin for tilbuddet og håber det vil fungere.

Det er mit indtryk, at figurant uddannelsen i området fungerer. Til den almene uddannelse har vi instruktørerne Jan Lindgaard og Torben Nielsen og til den specielle 11.er-del Fuzzy Mohr. Fuzzy har netop bedt om emner til et kursus i foråret 2013.

Organisatorisk er der som vanligt afholdt 2 områdebestyrelsesmøder. Her tilrettelægges områdets drift uden store armbevægelser, således også i 2012.

Med ændringerne i bladdriften, vil der helt givet blive brug for en ”områderedaktør”, en interesseret har allerede meldt sig, men områdeledelsen kan endnu ikke fremlægge nogen ”job-beskrivelse”. Vi afventer et udspil fra HB. Skulle nogen i afdelingerne være interesserede, så hører vi gerne om det.

Vi har i området et fast holdepunkt i vor områdekasserer, som styrer os igennem de finansielle udfordringer med fast hånd. Områdekassen er meget veldrevet, hvilket i høj grad skyldes områdekasserer Anette Fejsø. En stor tak til hende samt Claus Buddik for hans arbejde som web-master.

Jeg føler, at jeg nu har været godt omkring i områdets aktiviteter for året 2012. Skulle nogen have andre ønsker, så er alle velkomne med spørgsmål til denne beretning, som slutter her med en tak til alle, som har ydet en indsatsts for område 6 i 2012 og selvfølgelig til de nærmeste medarbejdere i områdekassen og bestyrelserne.

Keld Andersen

områdeleder.

Områdelederen beretning blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4.

Efter en del summen, blev Torben Petersen fra Skovbo enstemmigt valgt til områderepræsentant

Lars Rishøj fra Birkerød blev enstemmigt valgt til områderepræsentantsuppleant.

Ad 5.

Michael Diemar, formand for København spurgte ind til den økonomiske konsekvens ved bladsammenslutningen.

Keld Andersen kunne meddele at de lokalforeninger der har haft annonceindtægter fra egne blade, får fra 2014 en refusion på 2013 beløbet minus 20 % pr. år de næste 3 år.

Overskuddet på annonceindtægter på landsplan udgør ca. 500.000 kr., der fordeles til alle lokalafdelinger.

Efter den nye bladsammenslutningsaftale er der sket en opblødning i forhold til bannerreklamer, så det nu er tilladt for lokalforeningerne at have indtægt fra disse.

Bjørn Høyer gjorde opmærksom på, at der på repræsentantskabsmødet den 02-03-2013 blev vedtaget ændring af øvelse 11 – Se Hovedforenings hjemmeside under Nyheder & Info – Vedtagne ændringer af programmet.

Sten Holst-Christensen Inviterede alle interesserede til at tilmelde sig Skovbo’s bustur til BSP i Göttingen i Tyskland 12. til 15. september. Interessant og lærerig weekend. Kontakt Skovbo for nærmere oplysninger.

Keld Andersen efterlyste 2 dommere til Områdemesterskabsfinalen på søndag.

Samtidig formanede Keld om, at tilmeldingsfristen er 2 uger FØR.

Dette blev taget til efterretning af afdelingerne.

Mødet sluttede kl. 20.10 med et leve for Dansk Politihundeforening.

Næste år vil områdeledelsen sørge for et bedre mødelokale samt kaffe og kage.

Referent: Anette Fejsø, Områdekasserer


<< Tilbage