Områdebestyrelsesmøde 22/2 2012.

Mødereferat fra områdebestyrelsesmødet den 22. februar 2012:

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
2. Tilføjelse / ændringer til dagsorden.
3. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Valg ad områdekasserer.
5. Øvrige valg til områdekassen.
6. Meddelelser fra områdelederne.
6A Overflytninger.
7. Ordinært områdemøde 2012 – valg af områdeleder, -repræsentant, -suppleant.
8. Kåringer 2011.
9. Instruktøruddannelsen i ny udgave.
10. Seminaret i Sandbjerg.
11. Foreningens blade og hjemmesider, jfr. brev fra hovedkassereren.
12. Oprykningskonkurrencer 2012, tilmeldingsfrist.
13. Repræsentantskabsmødet 3. marts 2012.
14. Områdemesterskaberne 3-3-konkurrencen 2012.
15. Fordeling af udtagelseskonkurrencerne2012.
a) Patrulje klasse (forventet antal deltagere): afdeling/er, tilrettelægger/e.
b) Kriminal klasse: afdeling, tilrettelægger.
c) Vinder klasse: afdeling, tilrettelægger.
16. Overdommere udtagelseskonkurrencerne, p-kl.: 2, k.-kl.: 2, v-kl.: 1.
17. U-2 2012, afdeling, tilrettelægger, overdommer.
18. Dato for næste områdebestyrelsesmøde.
Alle foreninger repræsenteret.
ad. 1.
Referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
ad 2.
Sten Holst-Christensen ønskede 1 punkt mere – Overflytninger – det blev lagt ind som punkt 6A
ad. 3.
Anette Fejsø gennemgik regnskabet som udviste et overskud på kr.: 14.864,- Regnskabet blev godkendt.
ad. 4.
Kassereren vælges for 2 år ad gangen i ulige år, så der var ikke valg.
ad. 5.
Valgt kasserersuppleant blev Bjørn Høyer (genvalg)
Valgt revisor sek.1 – her giver Mette Lindegaard besked senere.
Valgt revisor sek. 2 blev Tine Mebel (genvalg)
Det blev besluttet ikke længere at vælge revisorsuppleanter.
ad. 6.
Mette Lindegaard meddelte at hun kun i 24 timer havde været områdeleder for sek. 1, og som følge heraf ikke havde noget at berette.
Keld Andersen meddelte at han havde modtaget et takkekort fra Københavns afdeling, hvori man takkede for den gave man havde modtaget i anledning af afdelingens 100 års jubilæum.
ad. 6A.
Sten Holst-Christensen tog spørgsmålet op, om overflytninger internt i området. For alle foreningerne går det op og ned, og når det går ned er det problematisk, når foreningens aktive medlemmer, søger over til en anden afdeling, hvor det lige nu går bedre. Der er ikke tale om ”head-hunting”. Der blev som løsningsforslag talt om B-medlemskab, om at træne i de større foreninger, men disse ting kan også let føre til affolkning af de ”små” afdelinger, og ingen har glæde af at holde på folk der ikke ønsker at blive.
Initiativet med fællestræning for kåringshundene i området var en stor succes. Instruktørerne mente dog, at det var lidt hårdt at køre det over en week-end. Alle var enige om, at det skulle fortsætte, så næste ”kursus” vil blive afviklet over 2 dage d. 21. oktober og d. 27. oktober.
ad. 7.
Der er ordinært områdemøde onsdag d. 7. marts. Her er valg af områdeleder og områderepræsentant suppleant. Keld Andersen vil gerne tage 2 år mere, men det er så vigtigt at valget af områderepræsentant næste år bliver en, der vil overtage områdelederjobbet om 2 år.
ad. 8.
Der blev i 2011 fremstillet 33 hunde til kåring. 8 dumpede, dog bestod 3 i andet forsøg. Det giver, for område 6, en dumpeprocent på 24,2 %. I hele landet blev der fremstillet 158 hunde og 53 dumpede – det giver en dumpeprocent på 33,5 %.
Carl Hulgaard fortsætter som kåringsmand. Det var et ønske, at Carl søger en figurant mere, men fra en anden afdeling end Skovbo.
ad. 9.
Instruktøruddannelsen er nu kommet i en ny udgave. Der bliver tale om en uddannelse af områdeinstruktører, hvis opgave det er at uddanne instruktørerne i lokalafdelingerne. 4 medlemmer her i område 6 tager uddannelsen i uge 8.
ad. 10.
Kurset i Sandbjerg er i år et formandsseminar, hvor foreningslove og –drift gennemgås og diskuteres. Ydermere vil man diskutere hvorledes man bliver mere udadvendt. Desværre er det ikke alle foreninger i område 6 der bliver repræsenteret.
ad. 11.
Den nuværende aftale med side om side (udgiver af Politihunden, PH-Nyt og PHF-nyt) udløber med udgangen af 2012, og skal herefter genforhandles.
Roskilde og Skovbo er med i PHF-Nyt, og ønsker at fortsætte.
København og Helsingør har egne blade, og de ønsker at fortsætte.
Birkerød og Fr. Værk har ikke blad og ønsker ingen ændring.
Tåstrup har ikke blad men vil gerne, hvis det er muligt, deltage i PHF-Nyt regi.
ad.12.
Det blev vedtaget, at tilmeldingsfrist til oprykningskonkurrencerne d. 28. og 29. april er 14 dage.
ad.13.
Der er ikke kommet forslag til repræsentantskabsmødet og som følge heraf var der ikke noget at tage stilling til.
ad.14.
Konkurrencerne om områdemesterskabet vil blive afviklet som sidste år. Foreningerne tilmelder antal hunde i de forskellige klasser, og har man flere hunde tilmeldes de i rækkefølge til områdelederen, som herefter fylder konkurrencerne op, så der er 21 hunde i hver ”semifinale”. Tilmelding skal ske så hurtigt som muligt.
Sektion 1 og Birkerød afholder finalen.
ad.15.
Udtagelseskonkurrencerne blev fordelt som følger:
Patrulje 1: Tåstrup tilrettelægger: Frank Hannibal
Patrulje 2: Fr. Værk tilrettelægger: Jan Lindgaard
Kriminal: Birkerød tilrettelægger: Hanne Sandvad
Vinder: Tåstrup tilrettelægger: Erik Holck og Erik Christiansen
ad.16.
Overdommere til udtagelseskonkurrencerne i område 5:
Torben Jensen K-V
Bjørn Høyer
For de tre sidste vil Keld Andersen blive kontaktet.
ad.17.
U2 vil blive afviklet d. 4. november i Fr. Værk med Martin Aaskilde som tilrettelægger og Sten Holst-Christensen som overdommer.
ad.18.
Næste områdebestyrelsesmøde d. 13. september kl. 19.00
Bjørn Høyer